2021 Fall Machine Learning Tutorial

Machine Learning Tutorial for Yao Class and AI Class, IIIS, Tsinghua University, 2021

Tutorial overview

  • 2021 Fall Machine Learning, Yang Yuan, IIIS, Tsinghua University
  • TA: Yifan Zhang, Jingqin Yang

Schedule

| Date | Presenter | Slides | Topics | |—|—|—|——————————-|